سرور مجازی مک

سرور مجازی مک - پلن اپال

80GB SSD
4GB RAM
4core x 2.4 GHz

سرور مجازی مک - پلن یاقوت

80GB SSD
6GB RAM
6core x 2.4 GHz

سرور مجازی مک - پلن آمتیست

85GB SSD
8GB RAM
8core x 2.4 GHz

سرور مجازی مک - پلن زمرد

100GB SSD
12GB RAM
12core x 2.4 GHz

سرور مجازی مک - پلن الماس

180GB SSD
16GB RAM
16core x 3.3 GHz

پلن تستی هفت روزه

80GB SSD
6GB RAM
6core x 2.4 GHz
سرویس هفت روزه