هاست بکاپ

هاست بکاپ 20GB

20GB فضا
نامحدود ترافیک
نامحدود اکانت FTP
فعال بودن PHP
کنترل پنل DirectAdmin
دیتاسنتر هتزنر - کشور فنلاند

هاست بکاپ 50GB

50GB فضا
نامحدود ترافیک
نامحدود اکانت FTP
فعال بودن PHP
کنترل پنل DirectAdmin
دیتاسنتر هتزنر - کشور فنلاند

هاست بکاپ 100GB

100GB فضا
نامحدود ترافیک
نامحدود اکانت FTP
فعال بودن PHP
کنترل پنل DirectAdmin
دیتاسنتر هتزنر - کشور فنلاند

هاست بکاپ 250GB

250GB فضا
نامحدود ترافیک
نامحدود اکانت FTP
فعال بودن PHP
کنترل پنل DirectAdmin
دیتاسنتر هتزنر - کشور فنلاند

هاست بکاپ 500GB

500GB فضا
نامحدود ترافیک
نامحدود اکانت FTP
فعال بودن PHP
کنترل پنل DirectAdmin
دیتاسنتر هتزنر - کشور فنلاند

هاست بکاپ 1TB

1TB فضا
نامحدود ترافیک
نامحدود اکانت FTP
فعال بودن PHP
کنترل پنل DirectAdmin
دیتاسنتر هتزنر - کشور فنلاند